Please wait a minute...

Current Issue

2022, Vol.33 No.3 Publication date:20 June 2022

Expert Forum

Experimental Study

Vector Surveillance

Vector Infectious Disease

Early Warning and Forecast

Investigation

Investigation of parasitic fleas on wild rodents in Zhangjiakou competition zone of the 24th Olympic Winter Games, 2018-2021

CHEN Yong-ming, KANG Dong-mei, LAN Xiao-yu, YAN Dong, LIU Guan-chun, SHI Xian-ming, DU Guo-yi, ZHOU Song, YANG Shun-lin, HOU Zhi-lin, ZHENG Nan, YANG Ai, ZHANG Xiao-lei, ZHANG Jin-yi, SUN Fei, MA Yong, GUO Chao, DAI Hong, WANG Xiao-yan

2022, 33 (3): 414-417    doi:10.11853/j.issn.1003.8280.2022.03.019

Related articles

Control Experiment

Review

WeChat
Download Rank Highlights More+ More+