Prediction of potential distribution of Alocinma longicornis in China based on MaxEnt model
YANG Yi-tao, DU Yu-zhuang, LI Yi-ran, CUN De-jiao, YAO Xiao-yan, LI Lan-hua
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2022, (3): 409 -413 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2022.03.018