Effects of different diets on Wolbachia density in female Aedes aegypti of WB strain
SHI Meng-ting, HE Shan, LI Wei-yi, XIAO Qiu-qiu, CHENG Jin-zhi, WU Jia-hong
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2022, (3): 331 -335 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2022.03.003