Analysis of plague surveillance in Inner Mongolia Autonomous Region, China, 2020
HU Yan-hong, WANG Shu-yi, LI Jian-yun, ZHANG Da-yu, FENG Yi-lan
Chinese Journal of Vector Biology and Control . 2022, (3): 418 -425 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2022.03.020