Please wait a minute...

Current Issue

2019, Vol.30 No.3 Publication date:20 June 2019

Scrub Typhus Special Report

An investigation of natural focus of scrub typhus in Yongcheng, Henan province, China

LI Gui-chang, LI Yong-xiang, CHEN Chuan-wei, LIU Ji-qi, LUO Yun-dong, ZHOU Tuan-jie, SHEN Yang, JIANG Zhi-li, GUO Yu-hong, SONG Xiu-ping, WANG Jun, WANG Yu-jiao, ZHAO Ning, LI Dong-mei, LIU Jing-li, LU Liang, LIU Qi-yong

2019, 30 (3): 255-258    doi:10.11853/j.issn.1003.8280.2019.03.006

Related articles

Original Reports

Original Reports

Original Reports

Original Reports

Taxonomy and Fauna of Vectors Report Series

Biology and Ecology

Policy and Standard

Investigation

Reader, Author, and Editor

Review

WeChat
Download Rank Highlights More+ More+