BG-home诱蚊器对常见蚊虫诱捕效果的实验测定及评价研究
邓惠, 刘礼平, 高可, 段金花, 陈宗晶, 芦瑞鹏, 沈秀婷, 阴伟雄, 秦冰, 吴军, 林立丰
Laboratory determination and evaluation of trapping effects of BG-home mosquito trap for common mosquitoes
DENG Hui, LIU Li-ping, GAO Ke, DUAN Jin-hua, CHEN Zong-jing, LU Rui-peng, SHEN Xiu-ting, YIN Wei-xiong, QIN Bing, WU Jun, LIN Li-feng
中国媒介生物学及控制杂志 . 2022, (6): 776 -780 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2022.06.002