Please wait a minute...

Current Issue

2020, Vol.31 No.3 Publication date:20 June 2020

Dengue Fever Surveillance and Control Special

Original Reports

An analysis of mosquito vector surveillance results in Freetown, Sierra Leone, 2019

ZHAO Ning, ISHAQ Sesay, TU Hong, FREDERICK Yamba, REN Dong-sheng, GUO Yu-hong, LU Liang, WU Hai-xia, LIU Xiao-bo, YUE Yu-juan, LI Gui-chang, WANG Jun, SONG Xiu-ping, WANG Li-li, DUAN Zhao-jun, LIU Qi-yong

2020, 31 (3): 310-315    doi:10.11853/j.issn.1003.8280.2020.03.013

Related articles

Taxonomy and Fauna of Vectors Report Series

Investigation

Review

WeChat
Download Rank Highlights More+ More+