Please wait a minute...

Current Issue

2014, Vol.25 No.6 Publication date:20 December 2014

Comprehensive assessment of plague surveillance in Qinghai province, China

WEI Rong-jie, YANG Yong-hai, WU Hai-lian, ZHANG Ai-ping, JIN Li-xia, XIONG Hao-ming, ZHAO Xiao-long, YANG Han-qing, TANG Xin-yuan, XU Qian, CHEN Gang, ZHAI Hai-tao, ZHANG Hong-lin, WU Shu-sheng, TIAN Fu-zhang, WANG Zu-yun

2014, 25 (6): 572-574    doi:10.11853/j.issn.1003.4692.2014.06.024

Related articles

Comprehensive assessment of plague surveillancein Qinghai province, China

WEI Rong-jie, YANG Yong-hai, WU Hai-lian, ZHANG Ai-ping, JIN Li-xia, XIONG Hao-ming,ZHAO Xiao-long, YANG Han-qing, TANG Xin-yuan, XU Qian, CHEN Gang, ZHAI Hai-tao,ZHANG Hong-lin, WU Shu-sheng, TIAN Fu-zhang, WANG Zu-yun

2014, 25 (6): 572-574    doi:10.11853/j.issn.1003.4692.2014.06.024

Related articles
WeChat
Download Rank Highlights More+ More+