Please wait a minute...

Current Issue

2014, Vol.25 No.3 Publication date:20 June 2014

A survey of species composition and population dynamics of mosquitoesin Lhasa, Tibet, China from 2009 to 2013

LIU Xiao-bo, Cirendunzhu, GUO Yu-hong, Pengcuociren, BAI Li, SANG Shao-wei, Baimaciwang, GU Shao-hua, Dazhen, CHEN Bin, ZHOU Lin, WAN Fang-jun, HU Ya-ping, XU Jun-fang, WANG Jun, Dawa, LI Gui-chang, Xiraoruodeng, LIU Qi-yong

2014, 25 (3): 200-204    doi:10.11853/j.issn.1003.4692.2014.03.002

Related articles
WeChat
Download Rank Highlights More+ More+