JWX-V型热烟雾杀虫剂对媒介生物药效研究
陆年宏, 蔡伯林, 陈锋岭, 陈超, 谭伟龙, 王天桃
Effect of JWX-V thermal fogging insecticide against vector organisms
LU Nian-hong, CAI Bo-lin, CHEN Feng-ling, CHEN Chao, TAN Wei-long, WANG Tian-tao
中国媒介生物学及控制杂志 . 2015, (1): 72 -74 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.4692.2015.01.019