EP不育剂对莫氏田鼠种群繁殖的控制效果
邹永波, 王安蕤, 郭聪, 黄治宇, 王登, 于成, 焦玉斌, 哈斯其木格, 关其格
Inhibitory effect of a contraceptive compound (EP-1) on reproduction in field populations of Maximowicz's vole ( Microtus maximowiczii)
ZOU Yong-bo, WANG An-rui, GUO Cong, HUANG Zhi-yu, WANG Deng, YU Cheng, JIAO Yu-bin, HASI Qimuge, GUAN Qige
中国媒介生物学及控制杂志 . 2014, (6): 506 -508 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.4692.2014.06.005