CO 2诱蚊灯法监测淡色库蚊的时间频次模型研究
周毅彬, 姚隽一, 朱奕奕, 朱江, 冷培恩, 吴寰宇
A study of time-frequency model for monitoring Culex pipiens pallens by CO 2 mosquito lamps
ZHOU Yi-bin, YAO Jun-yi, ZHU Yi-yi, ZHU Jiang, LENG Pei-en, WU Huan-yu
中国媒介生物学及控制杂志 . 2022, (1): 137 -142 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2022.01.025