DNA条形码技术在福建省鼠种鉴定中的应用
刘维俊, 徐国英, 肖方震, 林代华, 刘菁, 韩腾伟
Application of DNA barcoding in identifying rodent species in Fujian province, China
LIU Wei-jun, XU Guo-ying, XIAO Fang-zhen, LIN Dai-hua, LIU Jing, HAN Teng-wei
中国媒介生物学及控制杂志 . 2020, (2): 175 -179 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2020.02.011