Efficacy of Metarhizium anisopliae CQMa421 bait against cockroaches: A laboratory and field study
HE Ya-ming, JI Heng-qing, PENG Guo-xiong, XIAO Han-sen, TU Tao-tian, ZHANG Ying, YU Zhan, LIU Zong-ling, WANG Xiu-juan, LI Ming
Chines Journal of Vector Biology and Control . 2021, (5): 633 -636 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2021.05.025