An investigation of host animals and vector of scrub typhus in Ganzhou, Jiangxi province, China
LIAO Yong, HUANG Ren-fa, HU Xiao-jun, GUO Jun, LI Jian-hua, WU Min, HUANG Hong-shan, XU Jian-min
Chines Journal of Vector Biology and Control . 2019, (3): 252 -254 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2019.03.005