The serial toxic effects of 0.05% fipronil gel bait on Blattella germanica adults and nymphs
WANG Dong, ZHANG Xiao, LIU Hui-yuan, WANG Yong-ming, XIN Zheng
Chines Journal of Vector Biology and Control . 2017, (2): 157 -159 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2017.02.015