Isolation and identification of Gordonia actinobacteria from the gut of Periplaneta americana
WANG Ying-jiao, SHEN Juan, FANG Xia, CHEN Zhi-li, JIN Xiao-bao
Chines Journal of Vector Biology and Control . 2016, (2): 172 -175 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2016.02.020