Study on the killing efficacy of three photosensitizers to Aedes albopictus larvae in the laboratory and the field
ZHENG Xue-Li, WANG Chun-Mei, ZHANG Chao, DAI Mu-Wei, LUAN Hao, WANG Feng-Ping, WU Dan-Juan, CHEN Wen-Xia
Chines Journal of Vector Biology and Control . 2009, (3): 183 -186 .