Study on resistance of main vectors to commonly used insecticides in Jiaxing, China
QI Yun-peng, FU Xiao-fei, ZHA Yi-wei, XIANG Ze-lin, ZHOU Wan-ling, HOU Zhi-gang, GU Wei-ling
Chines Journal of Vector Biology and Control . 2019, (3): 337 -340 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2019.03.026