First detection of Wolbachia in Culex modestus at Alataw port, China-Kazakhstan border
YIN Xiao-ping, WANG An-dong, TIAN Yan-he, BA Te, ZHANG Jiang-guo, LIANG Zhen
Chines Journal of Vector Biology and Control . 2017, (2): 117 -119 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.8280.2017.02.005