Investigation on resistance of Blattella germanica to insecticides in five areas of Shaanxi province, China
LYU Wen, CHAO Guo-gang, HUANGFU Xiao-zhong, BU Xiang-ju, LI Wei-ling, YANG Jun-feng, HUO Li-xia, SUN Yang-xin
Chines Journal of Vector Biology and Control . 2015, (4): 391 -393 .  DOI: 10.11853/j.issn.1003.4692.2015.04.016